BIZ

Per 1 januari 2015 is de nieuwe wet Bedrijven Investering Zones (BIZ) in werking getreden. Deze wet geeft ondernemers een instrument in handen waarmee zij beter kunnen samenwerken om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van hun bedrijfsomgeving te bevorderen.

Wat is een Bedrijven Investeringszone (BIZ)?

BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone en maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein.

Gezamenlijk werken de ondernemers aan veiligheid, leefbaarheid en het bevorderen van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Samen dragen gemeente en ondernemers bij aan de kwaliteit van de terreinen.

Financiering activiteiten

De ondernemers bepalen zelf de activiteiten, de gemeenteraad moet wel instemmen en toetsen op algemeen belang in de openbare ruimte.

De activiteiten moeten gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, ook wel aangeduid als schoon, heel en veilig.

Mogelijke BIZ activiteiten:

 • Camerabeveiliging;
 • Centrale meldkamer, collectieve beveiliging en opvolging;
 • Extra schoonmaak en onderhoud van de buitenruimte;
 • Parkeervoorzieningen;
 • Evenementen / open bedrijven dagen;
 • Collectief duurzaam ondernemen;
 • Collectieve en uniforme wegbewijzering;
 • Cursussen voor medewerkers, BHV, EHBO;
 • Gladheidbestrijding;
 • Digitale nieuwsbrief.

*Enkele van de genoemde activiteiten zijn specifiek voor winkelgebieden, andere voor bedrijventerreinen. Mist u nog punten? Wij vernemen deze graag.

Belangrijkste uitgangspunt:
“voor en door ondernemers”

 • Initiatief ligt bij ondernemers.
 • Er moet aantoonbaar draagvlak zijn bij de ondernemers in het gebied van de BIZ, hier worden voorwaarden aan gesteld. Hoe deze voorwaarden definitief in de wet worden opgenomen is nu nog niet exact bekend.
 • De BIZ dient een transparante en kostenefficiënte organisatie te hebben.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa."

De voordelen van BIZ

 • Een kwalitatief goed bedrijventerrein
 • Het doorontwikkelen van onze collectieve ambities

 • Goede coördinatie met de brandweer, politie en overige diensten
 • Parkmanagement

"De komende jaren krijgt ons gebied een impuls.
Het BIZ bestuur behartigt daarbij de belangen van alle
ondernemers op ons bedrijventerrein."

 • Één aanspreekpunt

 • Verbetering uitstraling openbare ruimte
 • Een positieve uitstraling en waarde ontwikkeling van het vastgoed
 • Goede contacten met de gemeente

"Samen voor een veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein."
nieuweweg.biz

Hoe komt een BIZ tot stand?

Het proces om een BIZ tot stand te brengen kan onderverdeeld worden in een informele (overleg)fase en een formele fase (waarin de uitkomsten van het overleg vastgelegd worden in een overeenkomst en verordening).

In de informele fase vindt er overleg plaats tussen de ondernemers onderling en tussen de ondernemers en de gemeente over onder meer de afbakening van de beoogde zone, de beoogde activiteiten, de benodigde middelen, een eventuele bijdrage van de gemeente en de organisatie en uitvoering.

De initiatiefnemende ondernemers richten een vereniging of stichting op die de activiteiten in de BIZ uit zal voeren.

In de formele fase worden de uitkomsten van het overleg omgezet in een overeenkomst (tussen vereniging/stichting en gemeente) en een verordening. In de verordening staat genoemd welk gebied het betreft, welke activiteiten, welke ondernemers bijdrageplichtig zijn, wat de hoogte is van de BIZ bijdrage, wat de naam is van de ondernemersvereniging/-stichting die de activiteiten uitvoert. De verordening dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad en treedt alleen in werking als uit een draagvlakmeting blijkt dat er sprake is van voldoende draagvlak onder de ondernemers in de beoogde BIZ. De gemeente zorgt vervolgens voor de inning van de heffing en keert dit in zijn geheel als subsidie uit aan de vereniging/stichting. Deze zorgt voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan alle ondernemers in het gebied en de gemeente.

    © nieuweweg.biz